Bugün ara 24/7

WhatsApp

+44 7444 295233

E-posta

info@thehealthstoreturkey.com

MESAFELİ HİZMET-SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Home 9 MESAFELİ HİZMET-SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, sağlık, tedavi ve/veya ameliyat hizmet ve ürünlerinin SATICI tarafından satılması ve/veya pazarlanmasıdır. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 – SATICI – HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ 

Unvan : The Health Store Sağlık Turizmi San ve Tic  Ltd.Şti.

Adres   : Çınar Mah. Üniversite Cad. Tokatlı Plaza No:103/C Bornova/İZMİR

Telefon : 0232 202 81 83

Faks    : 0232 202 81 83

E-mail : info@thehealthstoreturkey.com

 

2.2 – ALICI BİLGİLERİ

ALICI tarafından bildirilen kimlik bilgileri adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, yanlış bilgi bildiren müşerilerin sorumluluğunu kabul etmez.

 

2.3-  BAĞIMSIZ HIZMET SAĞLAYICISI

Sözleşme kapsamında  yer alan hizmetlerden bir veya bir kaçını SATICI ile imzalanan sözleşme gereği alıcıya sunan gerçek veya tüzel kişiyi belirtmektedir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET – ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme’nin konusu, ilgili mevzuata uygun olarak; SATICININ sağlık turizmi kapsamında hizmet verdiği ALICILARIN , satış –hizmet bedeli, ödeme şekli  bilgilerinden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmet-ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet- ürünün düzenlenen tarihe ve şekilde yapılması  için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle hizmet- ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet-ürünün ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3 –  Hizmet-Ürünün ifası-tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet-ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, bu durumundan SATICI sorumlu olmaz ALICI tarafından bedel SATICIYA ödenmek zorundadır. 

4.4 – ALICI, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı – yurtiçi konaklamalarında kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya ALICININ kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda SATICI nın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; belirtilen nedenlerle SATICIya ve veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde SATICInın Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle ALICI nın iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği SATICI ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4-5- ALICI nın kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, salgın hastalık, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar,baş-ğımsız hizmet sağlayıcısı tarafından kaynakalnana sebepler(hastane) vb.), SATICININ gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde ALICInın tazminat hakkı doğmamak üzere; SATICI Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, SATICI tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. 

4-6-SATICI, yukarı sayılan haller nedeni ile sözleşme konusu hizmet-ürünü süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI , düzenlenen operasyın tarihini değiştirme veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın hizmeti – ürünü iptal etmesi yani sözleşmeden cayması halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödeme şekline göre ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5-1-ALICI, sözleşme konusu hizmetin- ürünün SATICI tafrafından ifa edilmeden en geç hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır..

5-2-Cayma hakkının kullanılması, hizmetin SATICI tarafından sağlanmadan yapılmış olması şartına bağlıdır.

5-3-Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1 – Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçük kişiler hizmet-ürün satın alamaz talepte bulunamaz.  Bu kişiler ancak velileri aracılığı ile talepte bulunabilirler. 

6.2  – Müşterilerimizin hizmet-ürünleri iade şartlarını yerine getirdiği şartta ücreti aynen geri ödenerek iade alınır.

6.3 – Sitede yer alan hizmet- ürün bilgileri geniş çaplı araştırmalar yapılarak, uzmanlarına sorularak, gerekli kaynaklar araştırılarak hazırlanmıştır. Burada yer alan hizmet-ürün bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerden dolayı doğabilecek hiçbir sorun ve olumsuzluklardan SATICI sorumlu değildir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME 

7.1 – Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

7-2 – Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği hizmet-ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

7.3 – İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili kurumlar tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.